DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Sunday, April 12, 2009


پيش بينی آينده ايران 


سال‏هاست که بررسی واکنش‏ها بازتاب‏های رفتاری و کرداری گروه‏ها، سازمان‏ها و حکومت‏ها، ابزار تازه‏ای برای برنامه ريزان سياسی و اقتصادی فراهم آورده است که با کاربرد استراتژی‏های حکومتی هرکشور را در رويارويی با کشورهای ديگر شکل می دهند. اين بررسی را پيدايش کامپيوترهای پرتوان آسانتر کرده است و امروزه کمتر استراتژيست نظامی و يا اقتصادی را می توان يافت که خود را دانش و داده‏های ترفند شناسی مدرن بی نياز بداند.

من در پيش‏تر فشرده وار به ترفند شناسی و کاربرد روزافزون آن در اينجــا اشاره‏ای کرده ام. امروز با ديدن سخنرانی کوتاهی درباره آينده اتمی ايران دريافتم که ترفند شناسی با شتاب بسی بيش از آن که پنداشته می شد، باليده و فراگير شده‏ است. اين پژوهشگر سخنران با بکارگيری شيوه ترفند شناسی برآن است که در ايران تا دو سال ديگر نهادهای مالی دست بالا را خواهند داشت و علمای غير دولتی که اکنون خاموشند، قدرت بيشتری خواهند گرفت اما احمدی نژاد بی اعتبارتر از پيش خواهد شد.

اين سخنرانی را در اينجا می توان ديد. ‏


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats