DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Thursday, November 01, 2007


راه ســوم 


امروزه خوشبختانه بيشتر مردم جهان "آبروی ملی" را در آزادی های فردی و همگانی و ارج گذاری دولت ها به حقوق بشر می دانند و شمار زندانی و اعدامی در هر کشور را نشانه ورشکستی سياسی حکومت آن کشور می دانند. هر پناهنده و فراری سياسی که از کشور خود به سرزمينی ديگر می گريزد، گواهينامه زنده ای برای رسوايی حکومت کشور خويش است.

دنبـــاله...


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats