DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Friday, September 28, 2007


واتاب 


سخنان رئيس دانشگاه کلمبيا پيش از سخنرانی احمدی نژاد را بايد در چارچوب جنگ سرد ميان ايران و آمريکا بررسيد. اين سخنان بخشی از پذيرايی رسانه ای امريکايی ها از احمدی نژاد بود که هدف آن معرفی ديوی در لباس انسان بنام احمدی نژاد بود. ديوسازی از احمدی نژاد و ديوانه نشان دادن او راه را برای برنامه های آينده دولت امريکا که در برگيرنده بمباران احتمالی هدف هايی چند در ايران است بازتر می کند.

از آغاز دوران روشنگری تا کنون، يعنی از زمانی که جان آدمی – فارغ از سن و جنس و رنگ و نژاد و باور- از چشم انداز اخلاق اجتماعی پربهاتر از پيش شده است و ارج گذاری و گرامی داشت آن رفتاری پسنديده پنداشته می شود، حکومت های غربی برای يورش به کشورهايی که در سر راه سود و سرمايه آنها می ايستند، ناگزير از بازپردازی افکار همگانی مردم خود و جهان هستند. يکی از راه های اين دشمن پنداری آن مردم و سپس انکارِ انسانيت آن هاست. در همه جنگ های ضد استعماری، حکومت های جهانخواری مانند انگليس و فرانسه و هلند و پرتغال، نخست آزاديخواهان بپا خواسته را برنامی جانوری می دادند و آنان را در چشم سربازان خود، دشمنان آزادی می خواندند تا سربازان دستی بازتر در کشتار آنان داشته باشند و هرگز نپندارند که با انسان روبرويند. اين شيوه را هيتلر نيز در برابر يهوديان بکار بست و آنان را " موش های کثيف" می خواند و از اين راه اين پنداره را در ذهن سربازان خود پی می ريخت که چون اين موش ها هماره در حال جويدن تاروپود اقتصاد آلمان هستند، کشتار آن وظيفه ای ملی و ميهنی ست، زيرا که کشور از وجود جانوری موذی پاکسازی می کند. به سربازان امريکايی نيز از پيش از آمدن به عراق، تا پايان دوره ماموريت آنان هماره يادآور می شوند که تارومار کردن و کشتن تروريست ها، کاری کارستان در خدمت به دموکراسی و آزادی انسان است.

شيوه برخورد رسانه های امريکايی احمدی نژاد درسفر اخير وی نشان می دهد که دولت امريکا پروژه دشمن تراشی و ديوسازی را در باره سردمداران رژيم کنونی ايران نيز آغاز کرده است. پروژه ای که اگر کارا شود، تاوانش را مردم ايران خواهند پرداخت. برچسب هايی مانند؛ "شيطان"، ديکتاتو و هيولا که در چند روز گذشته در رسانه های امريکايی در زير عکس احمدی نژداد می آمد، گويای آن است که حکومت امريکا در پی آماده کردن اذهان مردم امريکا برای پذيرش حمله به ايران است. چنين مباد.


Post a Comment
Comments:
Interesting observation. I find your posts original and refreshing.

Thanks for that

Nelie
 
Post a Comment
Free counter and web stats