DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Sunday, July 29, 2007


دربـــاره تــاريخ 


دانستن تاريخ بسيار سودمند است و داشتن نگرش تاريخی از آن هم سودمند تر، اين نگرنش توانايی تازه ای به انسان می بخشد و رفتارها و کردارهای او و روندهای روزگار را پرمعناتر می کند. در گستره پژوهش و پالايش رويدادها و روندهای اجتماعی و
سياسی، نگرشی که زمينه تاريخی ندارد ناراست و ناکارآمد است و چيزی ورای داده های زمان کنونی به کسی نمی دهد.

با اين همه، من بند کردن ِ بی امان برخی از نويسندگان ايرانی را به تاريخ، کاری بيهوده می دانم. گذشته پاسخ های درستی برای پرسش های امروزی ما نمی تواند داشته باشد. به گمان من خواندن تاريخ، تنها می تواند برای درس آموزی از خطاهای پيشينيان سودمند باشد. اين بند کردن برای برخی، پيروی بره وار از نويسندگان پيشين است و گاه شکلی سياسی بخود می گيرد که اولی کرداری ناآگاهانه و دومی آگاهانه و هدفمند است.

آنان که کليد همه قفل های بسته را در بازمانده ها و جستاوردهای تاريخی می جويند، يا از رويداد تاريخی بزرگی بنام " مدرنيزم" بی خبرند و يا برداشت بارآوری از آن ندارند. هم از اينرو، امروز و فردای ما و جهان را دنباله همگون ديروز می پندارند. اما حقُيقت اين است که گسست گذشته مردم همه سرزمين ها روزبروز با امروز و آينده آنها بيشتر می شود. اين چگونگی از آنروست که بيشتر سازه های سازنده فرهنک و جامعه و ذهنيت انسان کنونی، ساختکار دنيای کنونی ست و پيوند اندکی با گذشته وی دارد. شايد هم اين چگونگی برآيندی از واپس گرايی ذهنی ماست.

.............................................
برخی نيز، بازی با تاريخ و گذشته را دست آويز هدفی سياسی کرده اند و به بازسازی و بازپردازی آن پرداخته اند. من با اين گروه کاری ندارم و کارشان را چيزی جز سبک شماری و نادان پنداری کتابخوان ايرانی نمی دانم. اينان برآنند تا جای دوستان و دشمنان ايران را در ذهن ما عوض کنند.


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats