DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Thursday, October 25, 2007


ذوق زدگی جهان سومی گرفتاری ما با جهان مدرن تنها ناتوانی از درک و دريافت گفتمانهای آن نيست، بل که در خود باختگی تاريخی ما در برابر اين اَبَر رويداد تاريخی و دست و پا زدن ها ی ما در پنهان نگه داری اين خود باختگی نيز هست. بيشتر رفتارها و کردارهای فردی و همگانی ما در روزگار کنونی گويای آن است که ما پيش از آن که به مدنيًت برسيم، از مدرنيت دم می زنيم……

دنبـــاله...


Post a Comment
Comments:
عالی! زیاد با زمانی که کنت دوگوبینو (که نمونه ی بارز دانشمند استعمارگر بود!) "قصه های ایرانی" اش را نوشت تفاوت نکرده ایم، فقط مد لباس مان عوض شده و عوض استر، بنز سوار می شویم! با علامت تعجب های شما بعد از آن "عجب!!" ها همراهم.
 
آقای هرندی زنده باد. بايد يکی پيدا بشود و گاهگاهی اين ها را سر جايشان بنشاند.

درود بر شما و قلم تواناتان

بهروز
 
بهروز خان، درود برتو

گستره ادبيات که کلاس درس نيست که کسی مبصر بشود و کس و يا کسانی را سر جايشان بنشاند. کسانی چيزهايی نوشته اند و من هم آنها را خوانده ام و در اينجا واکنشی نشان داده ام.

کامروا باشی
 
Post a Comment
Free counter and web stats