DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, February 20, 2006


چنـد شعر کـوتـاه 


1.

باران چه دارد به دريا بگويد
که دريا،

می رمد
موج
در
موج
از رسيدن
باران چه دارد بگويد به دريا؟


***

2

اين شهر نقاشی کيست؟
.......!
...!؟
راهی به فردا ندارد.


***
3.

سلام بر گل ِ سُرخ
که آتشبان ِ آبسالان ِ جهان است
روزنه ای روشن
به راز رويش ِ خورشيد

سلام بر گل ِ سُرخ
که ترجمان جان است

***

4.

وای اگرجوی جنون در جان من جاری نمی بود!
***

5.

از تنگنای کدام دوزخی
که زمين با نفيرتو برهنه می شود از بهار
ودل در گذار تو سنگ مى شود؟

پاسدار کدام ترانه ای
که زخمه های چنگ
در هوای تو به چرک می نشيند؟

وامدار ِ کدام سرگذشت
که پيش آهنگ کاروانت
خون و خنجر است؟

از دوزخ كدام گناهى
كه عشق را در بهشت تو جايى نيست!؟!؟


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats