DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Thursday, January 19, 2006


واهمه های بی نام و نشان * 


روزگار ما، روزگار فراوانی فزاينده ترس و لرزو افسردگی و واهمه های بی نام نشان است. اين پديده ها بخشی از آن روی سکه زندگی مدرن است2. براساس تخمينی که به تازگی از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شد، شمار ِ افسردگان امروز جهان، بسی بيش از شمار همه افسردگانی ست که از آغاز تاريخ تاکنون برروی زمين زيسته اند. اين بيماری در ميان جوانان بيشتر از سالمندان است. پايانداد ِ پژوهشی جهانی در اين باره که در 9 کشور با همکاری نزديک به چهل هزار نفر انجام‌ شد، نشان‌ داد كه‌............

دنبــاله


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats