DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Saturday, December 03, 2005


روزگـار ِ انسان خـدايی 


اساسی ترين ويژگی مدرنيزم، پنداره انسان مداری است. اين گمانه بنيادين که انسان تنها راننده هستی ست، زمينه ساز همه دستاورد های خجسته اين رويداد تاريخی ست. اين چگونگی، انسان را که پيش از آن، "مخلوقی جايزالخطا" و بنده ای ناتوان و ناچيز پنداشته می شد و گاه از "گاوان و خران ِ بار بردار"، فرومايه تر می دانستندش، به مرکزِ هستی که پيش تر جای خدايان و خداوندان بود، کشانيد و بالاترين جايگاه و والاترين ارج را زيبنده او دانست. چنين شد که.....

دنبــاله


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats