DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Tuesday, November 29, 2005


پنـــداره ها 


شاملو را با هيچ يك از شاعران ايرانى در هيچ زمانى نمى توان همانند دانست. در سنّت شعرى ما هرگز شاعرى اين چنينى وجود نداشته است. وى گونه تازه اى از خيال انگيزى را در شعر فارسى بنياد نهاده است كه به ادبيات مدرن اروپا نزديكى بيشترى دارد تا با ادبيات فارسى. شاملو در جايى گفته است كه من شاعر ملى ايران نيستم و اين سخن بجايى ست زيرا بسيارى از آثار او هيچ رنگ و بويى از كنش ها و منش هاى فرهنگى ما ندارد. خيال انگيزى دربرخی از شعرهای شاملو به گونه اى ست كه......

دنبــاله


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats