DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Saturday, January 28, 2006


کــــابوس ِفردا 


سده هاي نوزدهم و بيستم، روزگار دستکاري فيزيکي و شيميايي زمين بود. در اين دو سده، زمين در پرتو چشم انداز تازه اي که تغيير را برتر از تفسير مي دانست، دستخوش ژرفترين کندوکاوها گرديد و هوا آنچنان ديگرگون شد که نه تنها زيستشيمي ِ هستي را در اندک زماني ديگرکرد، بلکه آلودگي هوا، زلاليه اوزون را به نابودي کشاند. دستکاري فيزيکي و شيميايي زمين در اين روزگار چنان بوده است که انسان امروزي بيشتربا مواد ساختگي سروکار دارد تا با پديدهاي طبيعي. اگرچه دانشهاي فيزيک و شيمي همچنان ارزشمند است، اما چنين می نمايد علوم طبيعي بويژه دانش ژنتيک راهگشاي رويدادهاي آينده خواهد بود.

توانايي دستبرد در سازمان ژنتيک گياهان و جانوران، تواني خداگونه و ناکرانمند است که بازتابهاي آن را نمي توان پيش از روي دادن آنها در ذهن آفريد. ژن پردازي، توانايي بازسازي، ديگر سازي و نيز همگون سازي ياخته ها را فراهم مي آورد و انسان را دردستبردن در ژنهاي گياهان و جانوران که نقشه زايش و رويش و روش آنهاست، توانمند مي کند. البته اين فن مانند هر بخش ديگر از دانش بشري مي تواند سرچشمه کژ رويها و زيانهاي فراوان نيز گردد. با اين دانش مي توان گونه هاي تازه اي از گياه و جانور پديد آورد که پيدايش هريک مي تواند پيامدهاي بازگشت ناپذير داشته باشد و تعادلي زيستي را که در پنجاه مليون سال شکل گرفته است، درهم ريزد.
سرمايه گذاريهاي هنگفتي که براي پژوهشهاي ژن شناسي و ژن پردازي در دانشگاههاي امريکا و اروپا شده است، گوياي اين نکته است که ژن پردازي درآينده اي نزديک، سرآمد همه دانشهاي بشري خواهد شد و بازتابهاي آن بازارهاي جهاني را – از بازار بذر گرفته تا سلاحهاي ويرانگر ژنتيک – فراخواهد گرفت. بله. اگر چنين باشد، جهان فردا جهان گياهان و جانوران تازه اي خواهد بود که از تبار پروژه هاي بزرگ شرکتهاي چند مليتي خواهند بود. زيندگاني. ساختکار ِ انسان که ما را ناگزير از مقايسه و بازتعريف خود و جهان خواهند ساخت.

جهان فردا، جهان انسانی ساختگی خواهد بود. انسانی که هر بخش از تنش می تواند به سفارش کسی ساخته شده باشد؛ چشمانش بدرخواست پدرش، آبی و گيسوانش به سفارش مادرش سياه و مغزش – که پيش از زاده شدن به فلان کمپانی پيش فروش می شود – در راستای نيازهای آن کمپانی، يک کاره و ويژه کار باشد. اين گونه، ارتش می تواند روی مخ های آدمکش و فرمانبردار سرمايه گذاری کند و صنعت روی کارگرانی که به هيچ چيز جز به توليد بيشتر نينديشد. چنين مبــــــــــاد


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats