DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, August 22, 2016از روی بوی ماه 
از لمس اوج هلهله 
از تیک تاکِ دل 
از شور آب و گل 
از سایه روشنای صدای سکوت شب 
از عشوه بنفشه صحرایی 
از پشت ِ گوشِ هوش 
از دستخط چهچه بلبل، 
بر نازکای روشنِ ابریشم نسیم 
پیداست کاین جهان 
حرفی برای گفتن اگر دارد 
از جنس آیه های شما نیست. 


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats