DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, February 16, 2015


آبــروی ايــران. 
وجود و حضور کسانی چون آقايان عباس اميرانتظام و جعفر پناهی و خانم نسرين ستوده و بسياری از مبارزان ديگری که درون ايران و بيرون از آن، سهی وار و سرفراز در برابر حکومت ديوگون و ددمنشِ کنونی ايران ايستاده اند، نشان از آن دارد که اپوزيسيون راستينی نيز هست که هرگز انسانيت و اخلاق و ارزش های ارجمند انسانی را با مزدوری و دريوزگی تاخت نمی زند. اين کسان آبروی ايران هستند. گواهی بر اين آرمان که درخت راستی همچنان در سرزمين ما بارور است و رشته تابناک عشقی انسانی، ميوه های اين درخت را به آرمان های مردمی که خواهانِ آزادی و آبادی و سربلندی و شادی ايران اند، پيوند داده است.

پس چه باک از اين که اکنون لشکری از همزبانانِ ناهمدل ما جيره خوار دولت های بيگانه اند و در راستای سود آنان و زيانِ ايران، قلم و قدم رنجه می کنند؟ چه باک اگر بسياری از گرگان و گرگ خويانِ، در لباس بره های آشنا، مردم را رمه می پندارند و چنان می نمايند که مهربانانه دلسوز و نگران آنانند؟ تاريخ جهان پُر از کاريکاتورهای کاراکترهای رسوايی ست که هريک زمانی، چهره ای خوشنام پنداشته می شده است.


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats