DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Saturday, January 31, 2015


تاريکــــا و روشنــــای زبان 


زبان نوشتاری امروزی فارسی، بویژه در رسانه های برونمرزی، زبانی تیره و الکن است. زبانی که در پرتو زبان های میزبان اروپایی، لَوَرده شده است و چفت و بست های خود را از دست داده است. انگار دیگر، هر جمله که باید تعریفِ معنایی باشد، نه قرار است کامل باشد و نه جامع و مانع. جمله های زیر را بی هیچ گزینشی، از نوشتارهای امروز ِ اخبار روز برداشته ام. بخوانید تا بدانید که چه می گویم:  

دنبــــاله


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats