DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Tuesday, December 02, 2014


گستره همگانی ما آلوده به خرافه است، ابراهیم هرندی 


گستره همگانی ما آلوده به خرافه است و نمايندگان قدرتمدارانی که سود خود را در نگهداری وضع موجود می بينند، همه گوشه ها و سويه های آن گستره را گرفته اند و می کوشند که ذهن ما همچنان درگير گفت و نوشت های بيهوده ای باشد که برگردان هر فرازی از آن به زبان های ديگر، ما را نزدِ ديگر جهانيان شرمنده می کند. انگار که گروهی آرزو دارند که ما را باز از راه فردا به ديروز بازگردانند.

دنبــــاله


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats