DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Saturday, September 27, 2014


حاکم‏‌ها و آدم‏‌ها 
اگر لايه های رويين آنچه درباره آئين و اخلاق و قانون گفته و نوشته شده است را پس بزنيم و از افسانه هايی که درباره پيدايش هريک آورده اند، بگذريم و با ذهنی باز در اين باره بينديشيم، درمی يابيم که آئين و اخلاق و قانون، هيچ گونه ريشه آسمانی و الهی و ماورايی ندارند و برساخته های ذهنی جانور زيرکی بنام "انسان" هستند که اين گفتمان ها را برای سامانمند کردن روابط اجتماعی، در واکنش به نيازهای زيستبومی و فرهنگی خود ساخته است. اين ترفندمندی هيچ برتری ويژه ای به انسان در برابر جانوران ديگر نمی دهد. هرجانوری استراتژی ويژه خود را برای سازگاری با زيستبوم خويش و ماندگاری در جهان دارد که پرداختن به آن در اينجا، رشته سخن را به درازا می کشاند.

Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats