DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, November 19, 2007


برآيش؛ زيبايی، هنر و عشق 2. زيبايی، راهنمای سازگاری

آبی، رنگ آسمان بی غش و نماد آب و هوای دلپذير و دامنه های سرسبز و آبسال است. بی ترديد برآيش همه زيندگان بايد به گونه ای بوده باشد که از رنگ های فراگيری که در زيستبوم آنهاست، خوششان بيايد. از اينرو، رنگ آبی، رنگی آرامش بخش و دلپذيز است. اين رنگ همچنين نماد آب پاکيزه و نوشيدنی نيز هست و کرانه هر چشمه و رود آبی رنگی، می تواند خوش جايی برای ماندن و زيستن باشد. رنگ سبز نيز رنگ دامنه های آبسال و پر دانه و ميوه است. اين رنگ برای انسان رنگ زندگی ست. شور و شادی رنگ سبز در ذهن ما، ريشه در پيام نمادين آن دارد که بديگر زبان با ما از اندک بودن خطر گرسنگی و تشنگی می گويد.

دنبـــاله....


Post a Comment
Comments:
خوب بود ممنون.
اما آن موضوع درشت بودن لگن خاصره و سینه های زنها، حالا دیگر مد نیست.
مال زمانی بود که زنها باید قوی بنیه می بودند که کارهای سخت کشاورزی و غیره را انجام می دادند.
(یعنی ما که چیز میزهای درشت نداریم سنگ خودمان را به سینه می زنیم دیگر.

مرجان
 
Post a Comment
Free counter and web stats