DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Wednesday, November 01, 2006


با آليـاژ فـتـنه 


ســه شعــر کوتاه:

ســلام بر گـُلِ سُرخ
که آتشبان ِ آبسالانِ جهان است
روزنه ای روشن
به راز رويش ِ خورشيد

ســلام بر گلِ سُرخ
که ترجمان جـان است

***

سبز و سرفراز
سهى وار ايستاده است
بربام آرمان رهايى

حضورش
پاسخى بى چون
و سايه اش
روشناى راه
مفتول واژگان را
با آلياژ فتنه مى آميزد

در چشمهای ديو چه خاريست!!

***
باشد که عشق در تو بروید بهار وار
باشد که راه,
کوچه دهد گامهات را

باشد که شادمانی
از دور, روبروی تو آغوش واکند

باشد نسیم پشت سرت نرم
خورشید عشق کٌنج دلت گرم
باشد که باغ هر هیجان در تو گل کندPost a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats