DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, October 30, 2006


صـــد سال ِ آزگـــــار 


7. زمان و مکان

روانشناسان برآنند که بيشتر انديشه ها و آرمانها و آرزوهای انسانی با زمان و مکان سروکار دارد. زمان و مکان دو بُردار بسيار ژرفنهاد و اساسی درحغرافيای خيال انسان است. همه انديشه ها و روياهای بشری، رويه ای زمانی و گوشه ای مکانی دارد. اديان و ايدئولوژی های کهنه و نو نيز، همگی نويد "زمانی" را می دهند که قرار است انسان را در آن زمان به "مکانی" بفرستند و يا رهنمون شوند که جايگـاه "رستگاری جاودان" است.

دنبـــــاله.....


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats