DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Tuesday, January 29, 2013


جور ديگر بايد ديد. 


ما درباره بحران‏های سياسی و فرهنگی و هنری می‏نويسيم و مردم ايران با بحران‏های روزمره ديگری درگيرند. گرانی آبرو ستيز، نااميدی، دل مردگی، خفقان، بحران آلودگی آب و هوا، غم ِ نان، بيکاری، خودکُشی، فرارهای گوناگون، بی پولی، زلزله، هرج و مرج همگانی، اعتياد، ترافيک، بی اعتمادی، فروپاشی هنجارهای فرهنگی، بی خانمانی، بی فردايی، بی برنامگی و ......
آخر زمانی که هوای شهر، روزی ده‏ها نفر را به کام مرگ می‏فرستد و تصادفات رانندگی صدها نفر را، سخن گفتن از فلسفه و شعر و بحران هويت و گفتمان‏هايی از اين دست، کوک کردن مضمون‏های نابهنگام و بی مزه است. بله، به گمان من بیشتر نوشته‏های "چيزنويس" های برونمرزی ما مضمون‏های غريبانه‏ای ست که برای سرگرمی خود کوک می‏کنند، تا تنهايی غربت را چاره کنند. اِين چگونگی، همگانی کردن گرفتاری‏های خصوصی ست که يکی از ويژگی های پرنمای کشورهای ديکتاتوری ست. هم از انيروست که بيشتر کارهای نويسندگان و هنرمندان برونمرزی ما جدی گرفته نمی‏شود و ناديده و ناشنيده و ناخوانده می‏ماند.

تا زمانی که آنچه گفتنی ست، ناگفته بماند، نوشته‏های ما نيز ناخوانده خواهد ماند. چنين باد.

Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats