DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Saturday, May 20, 2006


زمينه های زيست شناسيک ِ اخلاق و ادبيات 


پير ما گفت خطا برقلم صنع نرفت
آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد
(حافظ)

جايگاه ِ نيک و بد و زشت و زيبا در ذهن انسان، پرتوی نمادين از ساختار تن اوست. چون در بدن انسان، همه ارگانهای اساسی اومانند مغز و قلب و چشم و گوش و زبان و دهان در بالا تنه وی جاگرفته اند و ابزار چهار حس از حس های پنجگانه، يعنی چشم و گوش و زبان و بينی بر روی سراو جا دارند، انسان ناخود آگاه،بالای خود را برتراز پايين خويش می پندارد و نيکی را پديداری از عالم بالا می انگارد. چنين است که خدا، که نماد کامل ِ زينده ای آرمانی در ذهن انسان است، در آسمان می زيد و عرش و فرش خود را در آسمان هفتم برپا داشته است.

دنبــاله


Post a Comment
Comments:
خيلی آکادميکه. متوجه نشدم. بی خيال
 
آکادمیکه. جالب هم هست. من متوجه شدم.
مرسی
وفا
 
نوشته هایتان را دائم میخوانم

مرسی و خسته نباشید آقای هرندی
 
Post a Comment
Free counter and web stats