DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, January 04, 2016


کلـــنجار ِ اهل دين با جُستاوردهای داروين 


تا كنون سه رويدادِ بزرگ در تاريخ ِاديان ابراهيمی، جهان بينی اين دين ها را با خطر روبرو كرده است. نخست بازيابی ِانديشه های فيلسوفانِ يونانی، به ويژه آثارِ ارسطو در سده های دوازدهم و سيزدهم ميلادی كه خِرَدمداری و روشمندی آن ها، ردِ وحي و افسانه باوری بود. دوم رنسانس و پی آمدهای آن، به ويژه انقلابِ صنعتی اروپا بود. اين انقلابِ بزرگ، با به پرسش گرفتنِ همه باورها و راه ها و ر وش های پيشين، ساختار ِ افسانه ای گيتی را در هم ريخت و نشان دارد که زمين را كه تا پيش از آن مركزِ هستی پنداشته می شد، يكی از ميلياردها سنگ ريزه در گوشه ای از كيهان است. 

دنبــــاله....


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats