DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Tuesday, July 23, 2013سياهه دارِ آب های رفته است
و تشنه ترانه های بی نويد
چه آدمی!؟

زمين زمينه مناسبی برای بودن است
و آسمان بهانه ای برای بال و پر زدن
دل از زمين و آسمان بريده است
بياد شيرهای سنگی هزاره های دور
نمی گريزد از گدُار ِ بی گذار خود دمی


ميان ذهن و زندگی
چه دوزخی ست زنده خوار!
چه راه ها و چاه های درهمی!


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats