DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Sunday, June 21, 2015


بر فراز آشيانه هُدهُد 


از خود گذشتن و ايثار، در ميان جانوران کرداری برآيشی‏ ست و زمينه ‏ای ژنتيک دارد. برخی از زيست شناسان اين چگونگی را در باره انسان نيز ناشی از بهره ژنتيک آن دانسته ‏اند و از خود گذشتگی و ايثار و شهادت را از اين چشم انداز نگريسته ‏اند. برخی نيز اساس اين گونه کردارهای انسانی را باورهای فرهنگی و آرمان ‏های اجتماعی می‏ دانند. اگر چه ساختار ِ ژنتيک انسان نيز چون ديگر جانوران بنيادی خودکامه دارد، اما برآيشِ توانايی های ويژه‏ ای چون آگاهی و ذهن و زبان که شايد پی آمدهای زندگی اجتماعی ست، بسياری از رفتارها و کردارهای انسان را جامه فرهنگی پوشانيده است.

دنبــــاله


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats