DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Sunday, September 20, 2015


گستره همگانی ما آلوده به خرافه است. 


گستره همگانی آزادِ ما که به چند رسانه برونمرزی محدود می شود، آلوده به خرافه است و از پرسش ها و گفتمان های زمانمند و سودمند و معنادار تهی ست. اين گستره نيز، چون ديگر بخش های فرهنگ ايرانی، بحرانی ست و می تواند هر نگرنده بيگانه با ان فرهنگ را به اين نتيجه برساند که اين نويسندگان و فرهنگيان ايرانی هنوز خود را از کلاف دست و پاگيرِ ذهنيت افسانه ای قرون وسطايی رها نکرده اند و جغرافيای خيال آنان گستره باورها و آرزوها و آرمان های روزگاران باستان و نمادها و نمايه های آن است

 دنبــــاله...
Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats