DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Tuesday, August 02, 2005


بر فراز آشيانه هُد هُد 


زيرِ شمشيرِ غمش رقص كنان بايد رفت
"حافظ"


روان گرداني و وادار كردن غير مستقيم جانوري به كاري باافسونگري و شيفتن، يكي از ابزارهاي ستيزِ همارهِ زيستاران با يكديگربراي بهره وري بيشتر از فرآورده هاي طبيعت است كه بيشتر كاربردي درون ـ نژادي دارد. پرندهاي كه با آواز خوش خود، دل از جفت خويش مي برد و كام از وي مي ستاند: موري كه با پراكندن افسونبويي، لشكري از موران را به كار وا مي دارد؛ گُلي كه با رنگي چشم گير و ژرف و افسونبار، پروانه ها را بسوي خود مي كشاند و به گرده افشاني مي گمارد؛ ماري كه با خيره شدن در چشمِ پرندهاي، آن را خواب ميكند و مي بلعد؛ مادينه ميموني كه با نمايش نشيمنگاه خود به ميمونهاي نر،آنها را شيفته خويش مي سازد و مُجاب مي كند؛ گياهي كه با خارهاي خود جانوران را از دست زدن باز مي دارد؛ تاري كه مگس را در تورِمي اندازد؛ زنبوري كه با رقصِ خود به لانه زنبوران ديگر راه مي يابد و.....، بر و دوشي كه دل و ديني مي بَرَد، همه نمونه هايي از روان گرداني وافسونگريِ گياهان و جانوران است. چنين است كه " زيرِ شمشيرِغمشرقص كنان" مي رود.

دنبــاله..


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats