DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Wednesday, April 29, 2015به بهانه کـــيهان


ايرانيان برونمرزی هنوز در هيچ کشوری به قوميت برونمرزی تبديل نشده اند. هنگامی که يک ايرانی در خارج از ايران از هم ميهن خود می پرسد؛ چه خبر؟ مرادش خبر از ايران است. ما هنوز ايرانی انگليسی يا آمريکايی يا ژاپنی يا مالزيایي نداريم. شايد روزی پيدا کنيم و برداريی ملی خود بيافزاييم. ايرانيان برونمرزی هنوز از نظر سياسی و فرهنگی و عاطفی در ايران بسر می برند. اين چگونگی يعنی اين که روزنامه های برونمرزی نيز ناگزير از پرداختن به خبرهای ايران و بررسی گيرها و گيرنماهای آن کشور هستند.Post a Comment

Sunday, April 19, 2015


در گستره فرهنگ 


حافظه،آگاهی، ذهن و زبان، چهار ستون بنيادين فرهنگ و فرهنگمندی برای انسان هستند. اين چهار ستون، زمينه های طبيعی فرهنگ را پديد می آورند. اگر هر يک از اين برآيه های بزرگ تاريخی وجود نمی داشت، فرهنگ انسانی به گونه ای که ما امروز می شناسيم نيز، نمی توانست شکل گيرد. از ميان اين چهار ستون، حافظه، کهن ترين برآيه زيستی ست که تاريخ برآيش آن به سه ميليارد سال پيش بازمی کردد. چنين است که امروز هيچ گياه و جانور بی حافظه ای در جهان نمی توان يافت.

Post a Comment
Free counter and web stats