DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Tuesday, April 10, 2007


در ســــــراچه اکــــنون حـوصله آب ديـگه داشـت سـر می رفت
خودشو می ريخت تو پاشوره در می رفت

(فروغ فرخزاد)


1. سياست زدگی

صد سالی ست که نگاه ما به جهان شکلی سياسی به خود گرفته است و برداشت ها و يادداشت ها ی ما را زمينه ای سياسی داده است. از اينرو اکنون همه چيز ما سياسی ست؛ کار و بار و بازرگانی و صنعت و ادبيات و هرآنچه که می تواند سياسی نباشد. پرسش ها و پاسخ ها يمان نيز.

بررسی بازتاب های اين چگونگی و شمارش سود و زيان آن با شما.

**

2. توهًم

نوشته های برخی از نويسندگان ايرانی گويای آن است که اينان يا خودشان را بسی بزرگتر از آنکه هستند می پندارند و يا ايران را بسی کوچکتر از آنچه هست و يا هردو.

***

3. پنداره

برخی از ايرانيان چنان کوششی هماره برای نشان دادن فرهنگ و تمدن ايرانی به ديگران می کنند که گويی ديگر جهانيان را کر و کور می پندارند.

***

4. درمان

از برای رفع ياجوج ِ هوا از آب خشک
خاکيان سدی بروی آتش تر بسته اند


Post a Comment
Free counter and web stats