DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, October 30, 2006


صـــد سال ِ آزگـــــار 


7. زمان و مکان

روانشناسان برآنند که بيشتر انديشه ها و آرمانها و آرزوهای انسانی با زمان و مکان سروکار دارد. زمان و مکان دو بُردار بسيار ژرفنهاد و اساسی درحغرافيای خيال انسان است. همه انديشه ها و روياهای بشری، رويه ای زمانی و گوشه ای مکانی دارد. اديان و ايدئولوژی های کهنه و نو نيز، همگی نويد "زمانی" را می دهند که قرار است انسان را در آن زمان به "مکانی" بفرستند و يا رهنمون شوند که جايگـاه "رستگاری جاودان" است.

دنبـــــاله.....


Post a Comment

Friday, October 27, 2006


اندر پس ِ يک کوچه 


ظلمات است بترس از خطر گمراهی
(حافظ)

هرحکومتی برآن است تا برای پايداری و ماندگاری خود، ايدوئولوژي خود را به گستره عواطف خصوصی فرد بکشاند و آن را به انديشه های خصوصی وی بدل کند. حکومت زمانی در جامعه جا می افند که همگان بپندارند که ارزش های بنيادی آن حکومت ارزش های دلخواه آنان نيز هست. اين چگونگی از راه های ...............

دنبــــاله...


Post a Comment

Thursday, October 19, 2006


آثار ِ دارويــن در دسترس همگان 


از امروز همه آثار داروين از سوی دانشکده تاريخ و فلسفه دانش در دانشگاه کمبريج انگلستان، بر روی سايتی بنام The Complete Work of Charles Darwin Online. به رايگان در دسترس همگان نهاده شده است. چارلز رابرت داروين نام آوری ست که بسی بيش از بسياری از جهانيان با نام او آشنايند، اما کمتر کسی با خواندن آثارش با او آشنا شده است. در کشور ما، نام داروين در ذهن درس خوانده ها، با " فرضيه تکامل" همراه است و پاسخ کليشه ای همگان به اين پرسش که داروين که بود، اين است که: آنکه گفته است که انسان از نسل ميمون است. در ديگر کشورهای جهان، دانش همگانی درباره اين دانشی مرد بزرگ، اندکی بيشتراز اين و آميخته با کشمکش و ستيز است.

برای آشنايی بيشتر با داروين و تئوری او، نگاهی بکنيد به اين نوشته:


Post a Comment

Tuesday, October 17, 2006


صـــد سال ِ آزگـــــار 


6. مدرنيسم و زندگی شهری

زندگی مدرن در شهر زاده می شود و می رويد، زيرا در شهرسنت های اجتماعی برای نخستين بار شکسته می شود. رفت و آمد زنان بی حجاب خيابان و کوی و برزن در کشورهای اسلامی، تن دادن به قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی، خيز و خواب با ساعت، قرار ملاقات، آرايش سر و لباس و خانه و اداره، پذيرش آداب و اصول اداری و اقتصادی، جدا کردن ضابطه از رابطه و حوزه های کار و سرگرمی و فردی و همگانی، همه و همه نمادهای زندگی مدرن است که در شهرآشکار می شود و شهروندان را ناگزير از تن در دان به راه و رسم شهرنشينی می نمايد. تنها در شهر می توان زندگی برنامه ريزی شده ای داشت و آن را پی گرفت. چنين است که می گوييم، شهر زادگاه زندگی مدرن است.

دنبــــاله....


Post a Comment
Free counter and web stats